عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی نوزدهم

بستن اپن بایت قدامی بدون کشیدن دندان و به کمک پیچ داخل استخوانی