عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی بیست و دوم

پایان درمان بیمار ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان (۴دندان پره مولر اول)در مدت زمان ۱۸ماه