عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی یازدهم

در این بیمار،درمان ارتودنسی فقط روی فک بالا و به مدت ۶ماه انجام شده است.به دندان نیش سمت چپ بیمار که در ابتدا در سمت داخل دندانهای فک پایین گیر افتاده و عکس های پایانی توجه فرمایید.تصاویر صفحه دوم نماهای سمت چپ و راست دندانهای روی هم قرار گرفته را نشان میدهد