عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی چهاردهم

مراحل بیرون آوردن دندان نیش نهفته به کمک ارتودنسی ثابت در مدت زمان حدوداً یک سال؛البته دندانهای نهفته بسته به عمق و زاویه و موقعیت اولیه شان مدت زمان درمان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهند؛این مورد یکی از موارد ساده نهفتگی می باشد.