عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی شانزدهم

درمان بیمار عزیزم به صورت ۲مرحله ای(مرحله اول درمان عقب رفته بودن فک پایین به کمک دستگاه فانکشنال و مرحله دوم ارتودنسی ثابت دو فک برای رفع نامرتبی دندانی) در مدت کمتر از ۲سال؛بهبود موقعیت چانه و فک پایین قابل توجه است.