عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی پنجم

درمان بیمار به کمک هدگیر و ارتودنسی ثابت در مدت زمان 28 ماه.به تغییر نیمرخ صورت در نتیجه استفاده از هدگیر توجه نمایید،هدگیر نوعی دستگاه خارج دهانی است که استفاده از آن به عهده بیمار است و در صورت همکاری خوب بیمار در استفاده از این دستگاه نتایج بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود.این دستگاه در دوره رشد یعنی سنین زیر 14 سال کاربرد دارد