عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی ششم

بیمار نوجوان ١١ساله ای بود که با نامرتبی شدید دندانها و نارضایتی از لبخند مراجعه نمودند،درمان وی بصورت ارتودنسی ثابت با کشیدن ۴ دندان جهت رفع نامرتبی، در مدت زمان ١سال و ۶ماه به انجام رسید.