عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی هفتم

بیمار خانم ١۶ساله،با شکایت بیرون زده بودن دندانها و فک بالا و همچنین دیده شدن زیاد لثه ها هنگام لبخند مراجعه نموده است. درمان توأم جراحی فک و ارتودنسی برای ایشان در نظرگرفته شد.درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان،و درمان جراحی شامل جلو آوردن فک پایین و افزایش طول لب بالا بود. مدت زمان درمان شامل ١سال ارتودنسی قبل از جراحی و۶ماه ارتونسی پس از جراحی(در مجموع ١سال و ٧ماه) بود.نتایج درمان مرتفع شدن خواسته های بیمار را نشان میدهد.