نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی اول

بيمار نوجوان ١١ساله اي بود كه با نامرتبي شديد دندانها و نارضايتي از لبخند مراجعه نمودند،درمان وي بصورت ارتودنسي ثابت با كشيدن ٤ دندان جهت رفع نامرتبي، در مدت زمان ١سال و ٦ماه به انجام رسيد.