نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دوم

بيمار خانم ١٦ساله،با شكايت بيرون زده بودن دندانها و فك بالا و همچنين ديده شدن زياد لثه ها هنگام لبخند مراجعه نموده است. درمان توأم جراحي فك و ارتودنسي براي ايشان در نظرگرفته شد.درمان ارتودنسي بدون كشيدن دندان،و درمان جراحي شامل جلو آوردن فك پايين و افزايش طول لب بالا بود. مدت زمان درمان شامل ١سال ارتودنسي قبل از جراحي و٦ماه ارتونسي پس از جراحي(در مجموع ١سال و ٧ماه)بود.نتايج درمان مرتفع شدن خواسته هاي بيمار را نشان ميدهد.