نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی چهارم

بیمار  دختر خانمی 11 ساله با مشکل نامرتبی دندان ها به کلینیک مراجعه نمودند.درمان ایشان شامل یک مرحله درمان متحرک با هدف گسترش عرضی فک بالا و جلو آوردن فک پایین و در ادامه درمان ارتودنسی ثابت با هدف ردیف شدن و روی هم جفت شدن نهایی دندانها بود.مدت زمان کلی درمان ،2 سال بوده که یک سال مربوط به مرحله متحرک و یک سال مربوط به مرحله ثابت درمان  میباشد.