نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و پنج

✨ درمان تنگی و عقب بودن فک بالا با درمان ارتودنسی دو مرحله ای متحرک و ثابت
سن مراجعه کننده ۱۳ سال و مدت زمان درمان ۱۷ ماه بوده است.
.
✨ Treatment of maxillary constriction and retrusion with removable appliance followed by fixed orthodontics in a 13 year-old boy during 17 months.