نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست

✨ درمان ارتودنسی ثابت دو فک برای اصلاح نیش بیرون زده، ناهماهنگی میدلاین ها و برقراری بایت (روی هم آمدن دندانهای قدامی)
بدون کشیدن دندان و در مدت زمان ۱۸ ماه
.
✨ Fixed orthodontic treatment to correct high canine,midline discrepancy and anterior open bite
Without extraction during 18 months