نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و یک

✨ درمان مشکل عقب بودن فک پایین در مراجعه کننده ۱۲ ساله با استفاده از دستگاه جلو آورنده فک (پاوراسکوپ) و ارتودنسی ثابت در مدت زمان ۲۰ ماه. به اصلاح موقعیت لب پایین توجه نمایید
.
✨ FOrthodontic and orthopedic correction of a skeletal cl II 12 year-old patient
using fixed orthodontics and fixed functional appliance(powerscope) during 20months