نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و سه

✨ درمان ارتودنسی برای بستن فاصله زیاد بین دو دندان قدامی (دیاستم).
در مواردی که این فضا زیاد باشد هیچ روشی به جز ارتودنسی چاره بستن آن نمیباشد
و البته حفظ نتایج درمان هم به اندازه خود درمان چالش انگیز است
انجام جراحی برداشت فرنوم یا فرنکتومی(حذف بافت متحرک بین دو دندان)برای جلوگیری از عود مجدد الزامی ست؛هر چند باز هم به نگهدارنده دائمی پشت دندان ها نیاز هست
.
✨ Fixed Orthodontic treatment for closure of a huge midline diastema,
Of course maintaining the results is as challenging and important as the treatment itself.
Both frenectomy and permanent retention are necessary in this case
.