نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و بیست

 تشخیص صحیح مشکل، کلید یک درمان ارتودنسی موفق است.
برای این مراجعه کننده عزیز صرفاً درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان انجام گرفته است و با اصلاح روی هم قرار گرفتن دندانهای دو فک تاثیر قابل توجهی در ظاهر فکین و لبها که به خصوص در نمای نیمرخ قابل ملاحظه است دیده میشود